E-legitimation

För att använda vissa av kommunens e-tjänster behöver du ha någon form av e-legitimation för att din identitet ska kunna säkerhetsställas.

Ockelbo kommun tillåter inloggning och signering med hjälp av BankID, Freja eID Plus, Telia eller Foreign eID. Läs mer om och hur du kan skaffa en e-legitimation på elegitimation.se.

Om du har ett samordningsnummer eller ett ofullständigt personnummer kan du inte använda de av kommunens e-tjänster som kräver e-legitimation.


Spara

Genom att klicka på ”spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvanska informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan igen behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inkommen till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda och när ansökan har nått kommunens elektroniska brevlåda.

Mina sidor

På ”Mina sidor” kan du se pågående och avslutade ärenden du skickat in när du varit inloggad. Du kan även se eventuella meddelanden och bilagor du tagit emot eller skickat i ett ärende.

Ärenden på ”Mina sidor” är synliga fram till att de gallras av den aktuella nämnden. När ärendet gallras tas det bort hos Ockelbo kommun. I och med det tas det även bort från dina ”Mina sidor”.

Gallringstider varierar mellan olika e-tjänster. Information om vad som gäller finns att läsa i sektionen "Personuppgifter" kopplat till respektive e-tjänst.

Även sparade ärenden som du inte skickat in kan komma att gallras. Innan gallring av dessa ärenden sker kommer du att bli notifierad om detta för att ha möjlighet att välja om du vill fortsätta arbetet med ärendet och skicka in eller på annat sätt spara informationen.


Personuppgifter

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är  all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Det kan bl. a. innebära fotografier, namn, personnummer, IP-nummer etc.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in, behandlar vi för att uppfylla våra lagstadgade krav eller myndighetsutövning, alternativt för att erbjuda en tjänst. I de fall vi samlar in information via blanketter eller e-tjänster lämnar vi upplysning om laglig grund för insamling av personuppgifter direkt på blankett/e-tjänst. I de fall där det saknas rättslig grund, så krävs ditt särskilda samtycke och då finns också möjligheten att begära att få dina uppgifter raderade.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som samlats in för bearbetning i system eller i processer hanteras av tjänstemän eller förtroendevalda och lagras i respektive system inom Ockelbo kommun. I vissa fall tar vi hjälp av tjänsteleverantörer för våra IT-system. Dessa tjänsteleverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Ockelbo kommun sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Som registrerad har du också rätt att lämna klagomål över personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. Personuppgifter - Begära utdrag, ändring eller borttag - Ockelbo kommun

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd inom Ockelbo kommun som ansvarar för verksamheten. Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller denna Integritetspolicy vänligen kontakta:

Dataskyddsenheten
801 84 Gävle kommun
Telefon: 026-18 80 00, begär att få tala med ett Dataskyddsombud
e-post: dataskyddsombud@gavle.se 

Vill du läsa mer om Dataskyddsförordningen och personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: https://www.imy.se 


Tillgänglighetsredogörelse för sjalvservice.ockelbo.se

Ockelbo kommun står bakom plattformen sjalvservice.ockelbo.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda plattformen. På den här sidan beskriver vi hur sjalvservice.ockelbo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda våra e-tjänster?

Om du behöver innehåll från sjalvservice.ockelbo.se i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss genom att maila till kommun@ockelbo.se eller ringa 0297-555 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Maila till kommun@ockelbo.se eller ringa 0297-555 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning -  och påtala det.

Hur tillgänglig är webbplatsen? 

Den här webbplatsen är delvis inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Vi är medvetna om att e-tjänster kan innehålla vissa redaktionella samt tekniska brister. Vi arbetar löpande med detta för att leverera så tillgängliga tjänster som möjligt.  Redaktionellt arbete med bland annat klarspråk, rubrikformatering och tillgängliga länkar är viktigt för oss och vi strävar ständigt efter att förbättra och skapa användarvänliga tjänster. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven:

  • Inmatningsfält är byggda så att det finns en risk att felmeddelanden inte presenteras för samtliga förekommande hjälpmedel.
  • Det finns en risk att information om att fält är obligatoriska inte framgår för samtliga uppläsande hjälpmedel.
  • Kontrasten mellan placeholdertext och bakgrund uppfyller inte kraven.
  • Innehåll på andra språk än sidornas huvudsakliga språk markeras inte i koden.
  • Länk saknas för att hoppa över navigationen för användare som navigerar med tangentbordet.
  • Det finns PDF-blanketter som inte uppfyller kraven.
  • Sjalvservice.gavle.se saknar inbyggd uppläsningsfunktion. Dock ska webbplatsen gå att läsas upp om du som användare har en egen uppläsningsfunktion installerad på din enhet. Om du upptäcker brister i uppläsningen med hjälp av ditt eget uppläsningsverktyg, rapportera dessa till oss så ska vi arbeta för att åtgärda det.

Diskussion pågår för hur de ovanstående bristerna ska kunna åtgärdas.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning, intern testning av webbplatsen.

Redogörelsen uppdaterades 31 oktober 2022.